BŪVUZRAUDZĪBA

Mēs lepojamies ar ilggadēju un veiksmīgu pieredzi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā. No 2005. gada līdz 2016. gadam esam realizējuši vairāk nekā 200 objektus visā Latvijā. Mūsu būvuzraugi pievērš pastiprinātu uzmanību katra mūsu klienta vēlmēm un prasībām, kā arī seko līdzi jaunākajām izmaiņām likumdošanā.

CMB sertificēto būvuzraugu profesionālās zināšanas ļauj nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumus dažādas nozīmes ēkām, rezervuāriem, ceļiem, maģistrālajiem cauruļvadiem, ūdens un kanalizācijas sistēmām, apkures un ventilācijas sistēmām, dzesēšanas un saldēšanas sistēmām, dabasgāzes sistēmām mājsaimniecībās, un tehnoloģiskajiem balstiem.

Izvēloties mūs, kā pakalpojumu sniedzējus, jūs iegūsiet uzticamu partneri sava būvniecības procesa veiksmīgai norisei.

Mūsu komanda piedāvā:

  • būvuzraudzības plāna izstrādāšanu.
  • būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācijas un nosacījumu pārbaudi.
  • pasūtītāja tiesību un interešu pārstāvniecību būvdarbu veikšanas procesā.
  • novērst būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu veikšanas procesā.
  • uzraudzīt un novērst nevēlamas atkāpes no akceptētā būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.
  • uzraudzīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
  • pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.
  • sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem.
  • izvērtēt būvnieka iesniegto finansējuma dokumentu pamatotību.